Kviz 1

Results

#1. Mnogo je globalnih izazova koji ugrožavaju životnu sredinu. Šta od sledećeg predstavlja stvarnu pretnju budućnosti Zemlje? / Съществуват много глобални предизвикателства заплашващи околната среда. Кои от изброените представляват реална заплаха за бъдещето на Земята?

#2. Koje ljudske aktivnosti su uzrok zagađenja vode? / Какви човешки дейности са причина за замърсяването на водните басейни?

#3. Kako se zove model života u kome je čoveku potrebno samo nekoliko stvari? / Как се нарича моделът на живот, в който човек има нужда само от няколко вещи?

#4. Koji privredni sektor najviše doprinosi klimatskim promenama? / Кой икономически сектор най-много допринася за промяната на климата?

#5. Koja od sledećih zemalja se povukla iz Pariskog klimatskog sporazuma? / Коя от изброените страни се отказа от участие в Парижкото споразумение за климата?

#6. Evropska komisija želi da postigne cilj nultog otpada, do koje godine je naznačila postizanje ovog cilja? / Европейската комисия иска да постигне целта за нулев отпадък, до коя година е посочила постигането на тази цел?

#7. Koliki procenat planete zauzimaju šume? / Колко процента от планетата са заети от гори?

#8. Koji deo Evrope pokriva najveća svetska mreža zaštićenih područja pod nazivom Natura 2000? / Каква част от Европа е покрита от най-голямата в света мрежа от защитени зони, наречена Натура 2000?

#9. Zašto je važna odgovorna potrošnja? / Защо е важно отговорното потребление?

#10. Šta od sledećeg predstavlja primer neobnovljivog izvora energije? / Кое от изброените е пример за не възобновяем енергиен източник?

finish