Отговорното потребление е свързано, както с употребата на различни стоки, така и с употребата на ресурси в производството им. Основен проблем на потреблението е свързан с генерирането на отпадъци, включително такива, които биха могли да бъдат рециклирани. В България отпадъците се събират на принципа на трикомпонентна система. В син контейнер се изхвърлят хартиени и картонени опаковки, в зелен контейнер се събират стъклени отпадъци, а в жълт контейнер – пластмаса. В някои квартали на столицата са поставени и компостери предназначени за органични отпадъци. Организирането на извозването на отпадъците се планира, като в определени дни от седмицата се извозват различен вид отпадъци, например в четвъртък биват почиствани битови отпадъци, за които не се използват специални контейнери.

Според Екопак – организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, които обслужват 2,551 млн. жители в 81 общини, благодарение на изградената система за изхвърляне на отпадъците са спасени 497 787 дървета, 263 398 киловата енергия (динамична стойност), 1 217 052 литра питейна вода (динамична стойност) и 125 289 барела петрол. Компанията организира редица кампании – „Стара хартия за нова книга“, „Книги за смет“ и поддържат образователен център и рециклиращо училище. На сайта на компанията са достъпни редица образователни ресурси за учители, ученици, за най-малките деца и родители.

В репортаж на „Дойче Веле“ е представена системата за разделно събиране на Германия, която съществува от 1990 година. За 2006 година, благодарение на преработката само на опаковъчните отпадъци, Германия е намалила с 1,7 милиона тона отделения от индустрията въглероден диоксид. Най-новите проучвания сочат, че в Германия над 90% от населението разделя отпадъците. В Холандия например около 85% от отпадъците се преработват и рециклират или използват повторно. Принос има и приложението, на регионално ниво, на политики от типа „плащаш такса смет според това какво количество генерираш“. Общините в Холандия имат грижата да управляват отпадъците и да събират рециклируемите материали, а организациите за оползотворяване на отпадъците плащат за услугата.

Страна-лидер в интелигентните подходи към рециклирането на отпадъци е Швеция. Страната напредва до такава степен, че експерти предвиждат да осъществи истинска екологична революция. На практика вече само 1% от отпадъците в Швеция не се рециклират. Целият останал боклук в тази скандинавска страна се оползотворява и се превръща в енергия за икономиката. Преработката на отпадъци в Швеция вече е толкова ефикасна, че страната приема боклук от други държави, който да превръща в допълнителна енергия. Годишно Швеция приема над 800 000 тона отпадъци, като тяхното рециклиране генерира енергия, достатъчна да снабди с електричество около 25 000 домакинства и да отопли 950 000.

На сайта на „Eurostat“ са достъпни статистически данни за отпадъците в Европа. Там се поместени графики и цифри показващи степента на образуването и преработването на отпадъци в различните страни членки на ЕС.