Предприемането на спешни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие. Запазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси. Устойчиво управление на горите и ограничаването на загубата на биологично разнообразие са основните цели, които трябва да бъдат постигнати във фокуса на екологията и запазването на природата.  

1029 година е втората най-топла година в историята, а годините от 2010 до 2019 са най-топлите години и съответно рекордьори по повишаване на температурата в целия свят. Рекордно високи са и достигнатите нива на въглероден диоксид през 2019 година.  

Изменението на климата засяга всяка страна на всеки континент. Това нарушава националните икономики и засяга живота на хората. Морското равнище се покачва и се наблюдава увеличение на природните бедствия – повече и по-сериозни наводнения и пожари, екстремни топли или студени вълни, поява на смерчове и торнадо там, където това не е типично и други.  

Поради епидемията от COVID-19, светът успя за момент да покаже, че е възможно да бъдат намалени вредните емисии и всички успяхме да наблюдаваме категоричната промяна в климата – намаляването на озоновата дупка. Тази промяна бе постигната чрез спиране на множество от производствата, което не повлия добре на икономиките, но показа, че при предприемане на подходящи действия в контролирани условия би могло да има положителна промяна върху климата без да се появят сериозни икономически спадове и без да има сериозна вреда върху бизнеса. Предлагането на подходящи алтернативи за производството на стоки би могло да помогне върху негативните последствия върху природата. Преминаването към зелени и възобновяеми енергии би спомогнало за намаляване на вредните емисии в атмосферата. Влияние върху климата оказаха също така спирането на полетите и ограничаването на пътуванията. Изменението на климата беше в частична пауза, но очакванията на експертите показват, че в момента, когато икономиката започне да се връща към миналите нива на работа вредните емисии ще покачат значително нивото си.  

Парижкото споразумение прието през 2015 година има за цел да укрепи глобално заплахата за климата и неговото изменение. Споразумението ще подпомогне страните да се справят с последиците от изменението на климата и екстремните условия, чрез предприемането на подходящи мерки. От своя страна Целите за устойчиво развитие и работата по постигането им биха помогнали за ограничаването на вредите, които биват нанасяни на климата на глобално ниво.  

Ако отделните Цели отнасящи се за климата, природата и живота на земята бъдат разгледани заедно, то следва да бъдат предприети и взаимосвързани действия на глобално ниво, за да могат щетите да бъдат ограничени максимално и Целите да бъдат постигнати.  

Океанът е една от системите, които прави живота на земята възможен. Водата – дъждовна, питейна, климатът, храната, кислородът във въздуха от голяма степен зависят от океанът. Ако този основен ресурс бива управляван по подходящ начин, то можем да осигурим на поколенията устойчиво бъдеще. Настоящата ситуация показва, че бреговете са силно замърсени, което от своя страна вреди на животинските видове живеещи в океана. Застрашени са екосистемите, биологичното разнообразие и е повишен рискът от безвъзвратна загуба на животински видове от съществено значение. Тези фактори от своя страна вредят и на доставката на риба, като хранителен ресурс и в някой случай основен начин за добив на храна в някой страни. Морското биоразнообразие е от решаващо значение за здравето на хората и планетата. Морските защитени зони трябва да се управляват и да се въведат разпоредби за намаляване на прекомерния риболов и бракониерството, замърсяването на морето и окисляването на океана. 

Природата също е от решаващо значение за оцеляването на хората, благодарение на нея ние живеем и дишаме и се храним. Човешките дейности са променили около 75% от земната повърхност. Около 1 милион животински видове са застрашени от изчезване по данни на Доклада за глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги за 2019 г. и докладът „Жива планета 2020“. Установено е, че здравето на екосистемите, от които зависим ние и всички други видове, се влошава по -бързо от всякога, засягайки основите на икономиката, сигурността, здравето и качеството на живот по целия свят. 

Обезлесяването – причинено от човешката дейност и изменението на климата – представляват големи предизвикателства за устойчивото развитие. Горите са жизненоважни за поддържането на живота, показват данни от страна на ООН в статия посветена на климата и околната среда с фокус върху „белите дробове на планетата“. 

Здравето на нашата планета също играе важна роля при появата на болести, които се предават между животни и хора. Хората са във все по-голям контакт с дивата природа, позволявайки на от нея да се прехвърлят върху добитъка и хората, увеличавайки риска от появата и усилването на болестите.  

Пример за човешката неглижираност на ситуацията с отпадъците и замърсяването на океана е Островът от пластмаса в Тихия океан, пластмасовите отпадъци образуват островът от 80-те години. Размерите на островът са толкова големи, че той може да бъде наблюдаван от космоса.  

Предприемането на действия и възможност за възстановяване на горите е бамбукът – възобновяема и гъвкава култура. Отглеждането му изисква много малко вода и не е необходима употребата на пестициди. Растението е хипоалергенно, от него могат да се произвеждат дрехи, но и различни предмети. Растението произвежда 35 % повече кислород в сравнение с дървета, които имат същия размер.