Целите за устойчиво развитие са важни и променят света. Те изискват сътрудничество между правителствата, международните организации, световните лидери, но и индивидуалното участие на всеки, защото дори най-малките действия, които биват предприемани оказват положително влияние върху постигането на Целите за устойчиво развитие. Промяната започва от участието на всеки, който успее да предприеме дори и едно малко действие към нея.  

На сайтът на „Зона на Целите за устойчиво развитие“ са изброени редица дейности, които всеки човек би могъл да направи, за да може да помогне за постигането на Целите. На сайтът на ООН е достъпно изтеглянето на „Наръчник на мързеливия човек за спасяването на света“, наръчникът е отправна точка за всеки, който би желал да започне да живее природосъобразно.  

В социалната мрежа Twitter е създадена страница „Глобалните цели“, там се публикува полезна и интересна информация за общностни събития и се дават съвети за това, какво можем да направим, за да постигнем Целите до 2030 година. Благодарение на социалните мрежи се популяризират добри практики, които могат да бъдат приложени в различни национални контексти.  

Всеки би могъл да изчисли и самостоятелно своят въглероден отпечатък в различни онлайн платформи. Такава платформа е Climate Neutral Now”. С това свое действие бихме могли да помогнем за  по-бързото намаляване на глобалните въглеродни емисии дори с предприемането на минимални действия и минимална промяна на начина ни на живот.  

Цел за устойчиво развитие 12 е насочена към устойчивото производство и консумация, като се фокусира върху глобални и местни действия, като постигане на ефективно използване на природните ресурси. В тази цел е включена и грижата за отпадъците и намаляване на замърсяващите емисии.  

Индивидуалното преосмисляне на жизнения цикъл на продуктите спомага за постигането на цел 12. Малки действия, като преминаването от алкални към зареждащи се батерии например би внесло положителна промяна. Намаляването на изхвърлянето на храна и закупуването единствено на нужното количество също би допринесло с положителен ефект. В сайта на Европейската Комисия може да бъде намерена информация за количеството изхвърляна храна и предприетите действия за ограничаването на разхищението на хранителни продукти.  

Компаниите подкрепят домакинствата по отношение на възможността за ограничаване разхищението на храна. “Lidl създава поредица с полезни съвети от шеф-готвач, които всеки би могъл да следва, за да подобри планирането на разходването на средства, правилното хранене и ограничаване на разхищението на храна. Видеото „Съвети за седмичен пазар“ се дават полезни насоки в умното пазаруване и „Съвети за съхранение на продуктите“ – където има насоки за по-правилното съхранение на хранителните ни продукти и възможността за по-дълга консумация.  

Организираната „Седмицата на зелените действия“  започва от понеделник, 4 до неделя, 10 октомври 2021 г., това е глобална кампания за насърчаване на устойчивото потребление. Всяка година през октомври организации по целия свят предприемат съвместни действия за популяризиране на обща кауза – отговорното потребление. В платформата са дадени добри примери, които всеки може д последва, за да допринесе  към постигането на Цел 12- Отговорно потребление. Седмицата на зелените действия иска да подобри споделянето между културите, чрез споделянето на добри примери и knew-how.  

Центърът за знания за Целите за устойчиво развитие от своя страна създава полезно приложение SHERPA, което да бъде използвано за постигането на Цел „Отговорно потребление“  с фокус върху устойчивите домове. 

Организацията „WWF създава „Наръчник за потреблението на хартия“ с фокус върху отговорното потребление. В него са включени полезни насоки за действия, които могат да бъдат предприети, за да бъдем отговорни потребяващи.  

Организация „BlueLink – Мрежа за гражданско действие“ публикуват полезни статии обвързани с отговорното потребление и споделят добри чуждестранни примери, които могат да бъдат приложени от всички на практика. Те създават и клуб на анонимните отговорни потребители, който е насочен към обмяна на идеи между участниците.   

Фондация „Екоцентрик“ създава платформата „КонсУмувай! – градски турове за отговорно потребление“, темите в платформата са свързани с отговорното потребление и са насочени да информират младежите за полезните и ефективни действия, които биха могли да предприемат.  

Детската телевизионна програма “Cartoon network” създават платформа на сайта си насочена към по-малките деца. В платформата „Климатични шампиони“ се публикуват ежедневни предизвикателства, които могат да бъдат изпълнявани.  

“Zero Waste Sofia” е блог създаден, като помощник в устойчивия градски начин на живот. В блога се публикуват интересни и полезни статии и насоки за устойчивото потребление.  

Българската бирена индустрия една от най-отговорните индустрии в страната. Във връзка с насърчаването на отговорното потребление на своите потребители, Съюзът на пивоварите в България създаде CO2 калкулатор, с който всеки може да пресметне въглеродния отпечатък от консумацията си на бира, както и да провери колко въглеродни емисии може да спести с рециклирането на бирените опаковки.