Екологията е свързана с комплексни предизвикателства във взаимосвързания свят според заключенията направени в основния доклад на Европейската агенция по околна среда – „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г. (SOER 2020)“, който засяга редица фактори, свързани с околната среда – загуба на биологично разнообразие, въздействието на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. Докладът има за цел да даде и решения на възникналите проблеми, включително насоки, които да бъдат последвани. Докладът представя моментна снимка на състоянието на страните от ЕС по отношение на опазването на околната среда, този доклад е база за създаването на Европейският зелен пакт.  

Важно е да бъде споменат Денят на екологичния дълг /Earth Overshoot Day/, поради настъпилата пандемична обстановка този ден бе изместен през 2020 година с три седмици по-късно отколкото през 2019 година. Денят на екологичния дълг е свързан с изчисление на изчерпването на ресурси, които Земята произвежда за една година и които може да възстанови. Като основни причини за бързото изчерпване на възобновяемите ресурси могат да бъдат посочени – изсичането на горите, производствените дейности и дейностите причиняващи въглеродни емисии, но не на последно място и изхранването на населението.  

Global Footprint Network дава информация за всяка една страна относно настъпването на денят на екологичния дълг. На страницата на организацията е създадена възможност за всеки желаещ да изчисли екологичният си отпечатък и личен ден на екологичния дълг. Създадена е възможност след нанасянето на данни да се изчисли и ден на екологичния дълг на определен град.  

На 50-тата юбилейна среща в Давос, са дискутирани промените в климата, кръговата икономика, новите предизвикателства, породени от все по-намаляващите природни ресурси. Според приетите цели и поетите ангажименти на срещата до 2030 година 60 % от битовите отпадъци в ЕС трябва да бъдат рециклирани, по отношение на България и няколко други девет страни е дадена отсрочка от 5 години за постигането на тази цел. Поставената цел до 2035 година е да бъдат рециклирани 65 % от битовите отпадъци, а само 10 % да бъдат депонирани.  

Помощ на институциите и хората бива оказвана от различни неправителствени и независими организации на световно и европейско ниво. Такава организация е WWF – независима природозащитна организация, която има действащи офиси в 100 страни. Организацията работи съвместно с отделни лица, правителство и бизнес, за да постигне по-устойчиви и навременни цели.  Организацията има три основни стълба на работа:  

  • Опазване на световното биологично разнообразие 
  • Гарантиране, че използването на възобновяеми природни ресурси е устойчиво 
  • Насърчаване на намаляването на замърсяването и разточителната и прекомерна  консумация 

В България е създадена независима неправителствена екологична организация „За Земята“, която работи за природосъобразен и равнопоставен живот на  планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Основните направления на работа на организацията са фокусирани върху:  

  • Храната и земеделието – ГМО 
  • Нулеви отпадъци – освобождаване от пластмасови продукти, създаване на депозитна система 
  • Въздух 
  • Енергия и климат 

Една от последните инициативи, по които работи организацията е свързана с изолацията на жилищни сгради под наслов „Саниране, но екологично“, като в същото време е организирано изложение на екологични изолации.  

В платформата за доброволчество TimeHeroes в рубрика „Мисии за Природата“ се публикуват разнообразни инициативи свързани с опазването на околната среда. През платформата WWF са публикували доброволческа инициатива, която, чрез приложение дава възможност да се подават сигнали за извършването на незаконна сеч в страната.  

В доброволческата платформа редица организации се включват с търсенето на доброволци за реализирането на акции по опазването на природата, такава доброволческа акция е „Дигитална карта на дърветата на София“ от организация „Едно дърво“, чрез специално създадена платформа с помощта на доброволци, организацията цели да бъдат регистрирани дървета, като това ще помогне за тяхното опазване в бъдеще.  

„Градско градинарство-София“ – “Градина заДружба“ е физическо пространство и солидарна градина на „Храна, а не война – София“, на което гражданите и гостите на столицата могат да отглеждат храната си, да се развиват, да творят и да помагат на хора в нужда с отгледаната в градината продукция.  

Въпреки че в областта на екологията са впрегнати усилията на огромни организации, както и на бизнеса и институциите, действията на всеки от нас са от значение, а малките крачки, които правим в ежедневието си, оказват влияние на общия ни дом – планетата Земя.