Според данните от проучването процентът на безработните млади хора е около 20% от общото безработно население. Повечето млади хора посочват, че една от основните причини за самостоятелна заетост е, че не могат да си намерят работа срещу заплата и са получили пари за започване на собствен бизнес от семейство или приятели. Освен анализа на младежкото предприемачество, изследването съдържа и препоръки за подобряване на политиките за развитие на предприемачеството.

Има много различни дефиниции за това какво е предприемачество и колко важно е то за младите хора. Изхождаме от няколко дефиниции на международни организации и институции, които в своите документи и/или политиките определят предприемачеството, младежкото предприемачество и значението, което то има за пазара на труда и развитието на младежта Международната организация на труда в своите препоръки и предложения за политика поставя специален акцент върху важността на развитието на предприемачеството сред младите хора. Предполага се, че въпреки всички усилия за създаване на работни места за младите хора и различните стратегии за увеличаване на младежката заетост, предприемачеството трябва все повече да се приема като важна и полезна алтернатива за генериране на доходи сред младите хора. Предприемачеството и самостоятелната заетост могат да бъдат източник на нови работни места в развитите страни, но и възможност за подобряване на жизнения стандарт на младите хора в развиващите се страни.

Знаете ли, че в Сърбия има програма на Националната служба по заетостта, която отпуска субсидия за самостоятелна заетост, предназначена за безработни, които са регистрирани в Националната служба по заетостта (наричана по-нататък: Националната служба) и са преминали обучение за развитие на предприемачество?

Субсидията за самостоятелна заетост се отпуска еднократно в размер на 250 000,00 динара, или 270 000,00 динара за безработни лица с увреждания, с цел учредяване на магазин, кооперация или друга форма на предприемачество, както и при учредяване на фирма, основателят е нает. Това е страхотна възможност за млади хора, които са признали, че не искат да бъдат в системите на компании или работодатели, а имат възможност да отворят собствена компания и да създадат средата, която искат. В допълнение към тези субсидии има градски помощи, в зависимост от това откъде идвате, имате възможност да видите на сайта на града дали има награда. Като за начало това е чудесна възможност, макар и да не е голяма сума, имайте предвид, че рядко някой иска да финансира новооткрити фирми, особено ако говорим за стартиращи заеми.

Общият брой на служителите през 2019 г. е 2 173 135, което е увеличение с 2,0% спрямо 2018 г. В юридически лица са наети 1 723 828 служители, което е увеличение от 2,1% спрямо предходната година. Предприемачите и наети лица, както и самостоятелно заетите лица са 377 439, което е увеличение от 3,6% спрямо предходната година. Регистрирани са 71 868 индивидуални земеделски стопани, което е спад от 8,5% спрямо предходната година.

Един от особено интересните факти е, че в бизнес сектора мъжете (77,9%) все още са на водещи позиции и в ролята на собственици и учредители на малки и средни предприятия. Жените са най-често собственици на магазини (34,3%) и средни фирми (22,1%). Поради тази причина на ниво Република Сърбия беше приета Програмата за подкрепа за развитие и насърчаване на женското иновативно предприемачество за 2019 г. (2019 г.). Целта е „постигане на по-значима роля на жените предприемачи на пазара на труда чрез развитие на техния бизнес, наемане на повече хора и постигане на по-високи и устойчиви доходи“. Младите жени, които са предприемачи, са специална категория, която трябва да бъде подчертана в обществото.

Бъдете отворени към нови знания и учене чрез личностно развитие и може би ще се видим на някои от обученията, където ще развием предприемачески умения и така ще започнем нови възможности за Сърбия да има повече млади хора, които са готови да поемат инициативата. Предприемачеството е чудесен начин да се развивате лично и да правите това, което обичате, особено ако обичате свободата и ако сте креативни. Иначе е достатъчно да имаш смелост, 18 години и идея и светът е твой.