Светът е обединен около 17 Цели за устойчиво развитие (ЦУР) за всички хора и всички сектори на обществото. За да бъдат постигнати Целите за устойчиво развитие са необходими съвместни дейности на институционално ниво – както в страната, така и на световно ниво. Програмата за 2030 година е споделен дневен ред, който изисква сътрудничество между правителството, бизнеса и по-широкото гражданско общество.

Новата програма „България 2030“ трябва да приеме Целите за устойчиво развитие, като база и да встъпи в консултации с всички заинтересовани страни. Изпълнението на Целите на ООН и подготовката на националния стратегически документ за развитието на страната ни с хоризонт до 2030 г. изисква много добра координация между различните институции, неправителствения сектор, бизнес организациите и научните кръгове. От 20 Декември 2013 г. страната е включена в програмата „Хоризонт 2020“. Това е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС.

Една от институциите подпомагаща реализирането на Целите за устойчиво развитие в България е Министерство на външните работи. Съвместно с Дружество на ООН в България съставят сборник с документи „Да променим нашия свят: Програма 2030 за устойчиво развитие“. Министерство на финансите от своя страна създава Национална програма за развитие „България 2030“. Това е рамков стратегически документ и определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. Министерство на отбраната също предприема действия за изпълнение на Целите за устойчиво развитие в България. Институцията изготвя „Национален план за действие относно жените, мира и сигурността“.

Министерство на образованието и науката прилага действия за изпълнение на целите за устойчиво развитие, чрез различни програми, които целят запознаване на децата и младежите с Целите за устойчиво развитие, но и ги мотивират да изпълняват индивидуални действия за постигането им.

Министерство на енергетиката разработва интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г., в него е заложено: повишаване на енергийната сигурност чрез устойчиво развитие на енергетиката; развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар; използване и развитие на енергията от възобновяеми източници; развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;

Библиотеките имат изключителна важност и принос към развитието на обществото. В тази връзка е изготвен наръчник „Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН“ с

цел подпомагане на изпълнението на Програма 2030 на ООН „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие 2030“.

През 2019 година, Националният статистически институт създава платформата „Мониторстат“. Платформата е национална информационна систем за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика. Гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.

Постигането на Целите за устойчиво развитие изискват комплексни действия и ангажираност от страна на правителството, общините, неправителствения сектор, академичните среди, частният сектор, синдикатите. В документът „Доброволен национален преглед на целите за устойчиво развитие“ е поместена допълнителна информация за напредъка по изпълнение на Целите.