Prvi Dobrovoljni nacionalni pregled implementacije SDG-a u Bugarskoj daje priliku da se analiziraju izazovi, preduzete mere i postignuti rezultati u oblastima koje se tiču celog društva, a koje su prisutne u velikom broju nacionalnih strategija, programa i planova koji su dosledni. sa širokim spektrom ciljeva održivog razvoja UN. Nacionalni program razvoja BUGARSKA 2030, koji je usvojen do kraja 2020. godine, glavni je strateški dokument koji se odnosi na implementaciju Ciljeva održivog razvoja UN na nacionalnom nivou. Napori su usmereni na primenu integrisanog pristupa u strateškom planiranju kako bi se postigla veća koherentnost sa ciljevima održivog razvoja UN. Na osnovu nalaza Dobrovoljnog nacionalnog pregleda, biće preduzeti koraci za efikasnije sprovođenje Agende 2030 i proširenje učešća svih zainteresovanih strana u Bugarskoj. Paralelno, postojeće tematsko zakonodavstvo, strategije i politike će se revidirati i uskladiti sa ciljevima održivog razvoja.

Bugarska treba da razvije i održi administrativne kapacitete za razvoj politika za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja. Sledeće akcije zemlje za ispunjenje ciljeva održivog razvoja UN će uzeti u obzir dostignuća i imaće za cilj razvoj mera za rešavanje identifikovanih izazova, u ravnopravnom socijalnom dijalogu sa svim zainteresovanim stranama.

Više informacija možete pronaći ovde.

Srbija je preuzala obavezu prema Ujedinjenim nacijama da uskladi svoje politike sa ciljevima održivog razvoja i nakon što je Srbija ratifikovala Agendu 2030, pokrenut je proces implementacije. Vidljivo je da se na nekim ciljevima radi više od drugih, te i da nedostaju sredstva da se određeni ciljevi ostvare. Srbija je za sada sprovela mapiranje nacionalnog strateškog okvira u odnosu na  ciljeve održivog razvoja.

A takođe je sproveden i Dobrovoljni nacionalni izveštaj Republike Srbije o sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj koji je objavljen u julu 2019. godine

Stalna konferencija gradova i opštinu igra veliku ulogu u lokalizaciji ciljeva održivog razvoja što je još jedan važan kriterijum u ostvarivanju ciljeva.

Republički zavod za statistiku je postavio internet platformu na kojoj se mogu pratiti 104 od 244 inidikatora za praćenje ciljeva održivog razvoja.