Nestašica vode pogađa više od 40% ljudi u svetu, što je alarmantan podatak. Procenjuje se da će ovaj procenat rasti sa porastom globalne temperature kao posledice klimatskih promena. Iako 2.1 milijarda ljudi od 1990. do danas ima bolje vodosnabdevanje i sanitarne uslove, osnovni problem koji pogađa sve kontinente su sve manje količine ispravne vode za piće.
Godine 2011. 41 zemlja bila je suočena sa problemima u vodosnabdevanju, deset zemalja je skoro do kraja iscrplo zalihe obnovljivih slatkih voda, pa moraju da se oslanjaju na nekonvencionalne resurse. Sve veća suša i dezertifikacija već pogoršavaju ove trendove. Projekcije do 2050. godine govore da će najmanje svaka četvrta osoba biti pogođena stalnom nestašicom vode.
U Srbiji je manje od dve trećine stanovništva priključeno na javnu kanalizaciju, a preko 90% deponija ima status nehigijenskih. Prema podacima iz 2018. godine 61% javnih vodovoda je bilo ispravno, s tim da se ovaj podatak odnosi samo na gradska naselja.
Univerzalno snabdevanje ispravnom vodom za piće po pristupačnoj ceni do 2030. godine nalaže investicije u adekvatnu infrastrukturu, sanitarne objekte i unapređenje higijene na svim nivoima. Zaštita i obnavljanje ekosistema koji su povezani sa vodom, kao što su: šume, planine, močvare i reke, neophodni su ako želimo da ublažimo nestašicu vode. Isto tako, potrebna je šira međunarodna saradnja radi podsticanja efikasnosti u trošenju vode i podrške za uvođenje tehnologija za prečišćavanje vode u zemljama u razvoju.

6.1. Bezbedna i priuštiva pijaća voda
Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup bezbednoj i priuštivoj pijaćoj vodi za sve.
Indikatori: Udeo stanovništva koje koristi pijaću vodu iz sistema kojima se bezbedno upravlja.

6.2. Okončati praksu defekaciju na otvorenom i obezbediti sanitarne i higijenske uslove
Do 2030. postići adekatan i jednak pristup sanitarnim higijenskim uslovima za sve, kao i okončanje prakse obavljanja defekacije na otvorenom, uz obraćanje posebne pažnje na potrebe žena i devojčica, odnosno onih u stanjima ranjivosti.
Indikatori: Udeo stanovništva koje koristi usluge sanitacije kojima se bezbedno upravlja, uključujući pranje ruku sapunom i vodom.

6.3. Unaprediti kvalitet vode, obradu otpadnih voda i bezbednu ponovnu upotrebu
Do 2030. unaprediti kvalitet vode smanjenjem zagađenja, eliminisati odlaganje i na najmanju moguću meru svesti ispuštanje opasnih hemikalija i materija, prepoloviti udeo neprečišćenih otpadnih voda i značajno povećati recikliranje i bezbednu ponovnu upotrebu na globalnom nivou.
Indikatori: Udeo otpadnih voda koje se bezbedno prečišćavaju. Udeo vodnih tela koja imaju dobar status vode.

6.4. Sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima
Do 2030. sprovesti integrisano upravljanje vodnim resursima na svim nivoima, uključujući kroz prekograničnu saradnju, ako je to potrebno.
Indikatori: Stepen primene integrisanog upravljanja vodnim resursima (0-100).

6.5. Zaštititi i obnoviti vodno povezane ekosisteme
Do 2030. zaštita i obnova vodno povezanih ekosistema, uključujući planine, šume, reke i jezera.
Indikatori: Promene u obimu vodnih ekosistema tokom vremena.