Osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti je od suštinskog značaja za brže postizanje održivog razvoja. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i devojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego ima višestruki efekat na druga područja razvoja.

U savremenom svetu većina devojčica se školuje, sve više žena obavlja kvalifikovana zanimanja, razlike u platama se smanjuju. Ipak, rodna neravnopravnost je prisutna. Podaci za Srbiju ukazuju da nasilje od partnera ili u porodici doživi jedna od deset žena i devojčica starijih od 15 godina.

Zahvaljujući promenama poput uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, koje daje jednake šanse ženama i muškarcima u korišćenju državnih sredstava, Srbija se 2018. godine našla na 38. mestu od 144 zemlje sveta kao prva u regionu u pogledu rodne ravnopravnosti. Sada se na javnim funkcijama nalazi više žena nego ikada ranije, ali će podsticanje žena da u većem broju postanu lideri u svim regionima pomoći da se učvrste politike i zakonski propisi sa ciljem postizanja veće ravnopravnosti polova.

Svrha ciljeva održivog razvoja jeste ukinuti diskriminaciju žena i devojčica. U nekim regionima, i dalje postoji velika neravnopravnost u pogledu plaćenog rada, kao i značajne razlike između žena i muškaraca na tržištu rada. Seksualno nasilje i eksploatacija, neravnomerna raspodela neplaćene nege i rada u kući i diskriminacija u domenu javnog odlučivanja i dalje su velike prepreke.

Agenda 2030 zalaže se za okončanje nasilja, jednaka vlasnička prava i naknade za rad i vrednovanje neplaćenog staranja i rada. Pravo na odluke koje se tiču njihovog tela i ostvarivanje prava žena da jednako učestvuju u rukovođenju i donošenju odluka u javnom životu, takođe su deo Agende 2030.

5.1. Okončati diskriminaciju žena i devojčica

Okončati svuda i sve oblike diskriminacije žena i devojčica.

Indikatori: Da li postoji pravni okvir koji promoviše, sprovodi i prati ravnopravnost i zabranu diskriminacije po osnovu pola.

5.2. Eliminisati sve oblike nasilja i eksploatacije žena i devojčica

Eliminisati sve oblike nasilja nad svim ženama i devojčicama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima, seksualne i druge oblike eksploatacije.

Indikatori: Udeo žena i devojčica starosti 15 i više godina koje su ili koje su bile u partnerskim vezama izložene fizičkom, seksualnom ili psihološkom nasilju od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera tokom proteklih 12 meseci, prema vrsti nasilja i starosti.

5.3. Eliminisati dečije brakove

Eliminisati sve štetne prakse kao što su dečiji, rani ili prisilni brakovi.

Indikatori: Udeo žena starosti 20-24 godine koje su prvi put stupile u brak ili vanbračnu zajednicu pre 15. godine i pre 18. godine.

5.4.Obezbediti puno učešće u rukovođenju i donošenju odluka

Obezbediti da žene u potpunosti i efektivno učestvuju i imaju jednake mogućnosti za rukovođenje na svim nivoima donošenja odluka u političkom, privrednom i javnom životu.

Indikator: Udeo žena u nacionalnim parlamentima i lokalnim samoupravama. Udeo žena na rukovodećim položajima.

5.5. Promovisati osnaživanje žena kroz tehnologiju

Povećati upotrebu inovativnih tehnologija, posebno informacionih i komunikacionih tehnologija, kako bi se promovisalo osnaživanje žena.

Indikatori: Udeo osoba koje poseduju mobilni telefon, prema polu.