Iskorenjivanje siromaštva u svim oblicima i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava. Iako je broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu u svetu od 1990. godine skoro prepolovljen, 836 miliona ljudi na planeti, prema podacima iz 2015. godine, a pola miliona u Srbiji, prema podacima iz 2017. godine, i dalje živi na granici održanja života, bez mogućnosti da zadovolji najosnovnije potrebe.

Stopa rizika od siromaštva, koja se odnosi na osobe koji nisu siromašne, ali su u opasnosti da to postanu, 2017. godine u EU je iznosila 16,9%, a u Srbiji 2018. godine 24,3%.

Na globalnom nivou, više od 800 miliona ljudi i dalje živi sa manje od 1,25 američka dolara dnevno, mnogi nemaju adekvatnu ishranu, ispravnu vodu za piće i sanitarne uslove. Brz ekonomski rast u zemljama kao što su Kina i Indija izvukao je iz siromaštva milione ljudi, ali je napredak neravnomeran. Žene žive u siromaštvu u nesrazmerno većem broju od muškaraca zbog neravnomerne mogućnosti zapošljavanja, školovanja i posedovanja imovine.

Agenda 2030 predviđa da ekstremno siromaštvo bude iskorenjeno, da broj ljudi koji žive u bilo kom obliku siromaštva bude prepolovljen i da se smanji opasnost od siromaštva ljudi koji pripadaju najosetljivijim grupama. Za to je neophodno da socijalna pomoć bude odgovornije raspoređena, dostupnija i otvorenija da prepozna potrebe onih koji su izostavljeni, a podrška im je neophodna.

1.1. Iskoreniti ekstremno siromaštvo

Do 2030. iskoreniti ekstremno siromaštvo svuda i za sve ljude, trenutno se meri kao ljudi koji žive sa manje od 1.25 dolara na dan.

Indikatori: Udeo stanovništva koje živi ispod međunarodne linije siromaštva, po polu, starosti, statusu zaposlenosti i geografskoj lokaciji (urbano/ruralno).

1.2. Smanjiti siromaštvo za najmanje 50%

Do 2030. najmanje za polovinu smanjiti broj muškaraca, žena i dece svih uzrasta koji žive u bilo kom obliku siromaštva, prema nacionalnim definicijama siromaštva.

Indikatori: Udeo stanovništva koje živi ispod nacionalne linije siromaštva, prema polu i starosti. Udeo muškaraca, žena i dece svih uzrasta koji žive u bilo kom obliku siromaštva, prema nacionalnim definicijama.

1.3. Primeniti sisteme socijalne zaštite

Primeniti odgovarajuće nacionalne sisteme socijalne zaštite i mere za sve, uključujući najugroženije, i do 2030. postići dovoljno veliki obuhvat siromašnih i ranjivih.

Indikatori: Udeo stanovništva obuhvaćenih sistemima socijalne zaštite, prema polu, uz razlikovanje dece, nezaposlenih lica, starijih lica, osoba sa invaliditetom, trudnica, novorođenčadi, žrtava povreda na radu, kao i siromašnih i ranjivih.

1.4. Izgraditi otpornost na ekstremne klimatske, ekonomske i društvene događaje

Do 2030. izgraditi otpornost siromašnih i onih u stanjima ranjivosti i smanjiti njihovu izloženost i ranjivost od ekstremnih klimatskih događaja, kao i drugih ekonomskih, društvenih i ekoloških šokova i katastrofa.

Indikatori: Broj smrtnih slučajeva, nestalih lica i lica direktno pogođenih katastrofama na 100.000 stanovnika. Direktni ekonomski gubici uzrokovani katastrofama u odnosu na globalni BDP.

1.5. Kreirati jasne okvire politika zasnovane na borbi protiv siromaštva i rodnoj osetljivosti

Kreirati jasne okvire politika na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, zasnovane na razvojnim strategijama za borbu protiv siromaštva i rodnu osetljivost, kako bi se podržalo ubrzano investiranje u akcije na iskorenjivanje siromaštva.

Indikatori: Udeo državnih tekućih i kapitalnih troškova za sektore koji donose nesrazmerne koristi ženama, siromašnima i ranjivim grupama.