Svet je ujedinjen oko 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) za sve ljude i sve sektore društva. Za postizanje Ciljeva održivog razvoja potrebne su zajedničke aktivnosti na institucionalnom nivou – kako u zemlji, tako i na globalnom nivou. Agenda 2030 je zajednička agenda koja zahteva saradnju između vlade, biznisa i šireg civilnog društva.

Novi program Bugarska 2030. mora da usvoji ciljeve održivog razvoja kao osnovu i da stupi u konsultacije sa svim zainteresovanim stranama. Implementacija Ciljeva UN i priprema nacionalnog strateškog dokumenta za razvoj naše zemlje sa horizontom do 2030. godine zahteva veoma dobru koordinaciju između različitih institucija, nevladinog sektora, poslovnih organizacija i akademske zajednice. Od 20. decembra 2013. godine zemlja je uključena u program Horizont 2020. Ovo je najveći istraživački i inovativni program EU.

Jedna od institucija koja podržava implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bugarskoj je Ministarstvo spoljnih poslova. Zajedno sa Ujedinjenim nacijama u Bugarskoj sastavljaju zbirku dokumenata „Menjamo naš svet: Agenda za održivi razvoj 2030“. Ministarstvo finansija, sa svoje strane, kreira Nacionalni program razvoja „Bugarska 2030“. To je okvirni strateški dokument i definiše tri strateška cilja, za čiju realizaciju grupiše namere Vlade u pet oblasti (osovina) razvoja i postavlja 13 nacionalnih prioriteta. Ministarstvo odbrane takođe preduzima akcije za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja u Bugarskoj. Institucija izrađuje „Nacionalni akcioni plan za žene, mir i bezbednost“.

Ministarstvo prosvete i nauke sprovodi akcije za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, kroz različite programe koji imaju za cilj da upoznaju decu i mlade sa Ciljevima održivog razvoja, ali ih i motivišu da preduzimaju pojedinačne akcije za njihovo postizanje.

Ministarstvo energetike izrađuje integrisani nacionalni plan u oblasti energetike i klime do 2030. godine, kojim se utvrđuje: povećanje energetske bezbednosti kroz održivi energetski razvoj; razvoj integrisanog i konkurentnog energetskog tržišta; korišćenje i razvoj energije iz obnovljivih izvora; razvoj i primena novih tehnologija za postizanje savremene i održive energije;

Biblioteke su izuzetno važne i doprinose razvoju društva. S tim u vezi, pripremljen je priručnik „Biblioteke i implementacija Programa UN 2030“, str. da podrži sprovođenje Agende UN 2030 „Transformisanje našeg sveta: Agenda 2030 za održivi razvoj“.

Nacionalni statistički institut je 2019. godine kreirao platformu Monitorstat. Platforma je nacionalni informacioni sistem za praćenje evropskih i nacionalnih strategija i regionalne politike. Građani, privreda i izvršna vlast će moći da prate sprovođenje strateških dokumenata na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou. Videće table sa indikatorima za sprovođenje svih dokumenata važnih za ljude i za postizanje Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, koje postavlja Bugarska.

Ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja zahteva kompleksno delovanje i posvećenost od strane vlade, opština, nevladinog sektora, akademske zajednice, privatnog sektora, sindikata. Dokument „Dobrovoljni nacionalni pregled Ciljeva održivog razvoja“ sadrži dodatne informacije o napretku u implementaciji Ciljeva.